19 Şubat 2011 Cumartesi

Nükleik Asitler

Nükleik asitler; Friedrich Miescher, 1869 yılında irinde ve sombalığında fosforca zengin, karbon, azot ve hidrojen içeren yeni bir organik bileşen olan “Çekirdek asitlerini” buldu.Biyologlar bu yeni maddenin kalıtsal şifrenin temeli olduğunu ancak 80 yıl sonra anlayabildi.
Bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden oluşmuş polimerlerdir. En yaygın nükleik asitler deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA)'dır. İnsan kromozomlarını oluşturan DNA milyonlarca nükleotitten oluşur. Nükleik asitlerin başlıca işlevi genetik bilgi aktarımını sağlamaktır, ancak bazı RNA türleri insan olarak da işlev görürler.
Nükleik asitler başlıca hücre çekirdeğinde bulunmalarından dolayı keşfedildiklerinde bu şekilde adlandırılmışlardır.
Bu polimerleri oluşturan nükleotid birimlerin her biri üç bölümden oluşur:
1) Azotlu heterosiklikbir baz,
2) Beş karbonlu (pentoz) bir şeker ve
3) Bir fosfat grubu.
RNA'da bulunan şeker riboz, DNA'da ise deoksiribozdur.
DNA ve RNA içerdikleri azotlu bazlarda da farklılık gösterirler: adenin,  guanin ve sitozin her ikisinde, timin yalnızca DNA'da, urasil ise yalnızca RNA'da bulunur.
Nükleik aistlerin yapı birimleri nükleotitlerdir.
Nükleotit;  a) bir fosfat  b) beş karbonlu bir şeker (pentoz)  c) bir azotlu organik bazdan oluşan bir kimyasal bileşiktir.
Organik bazın şekerle birleşmiş haline nükleozit denir. Nükleozite bir fosfatın eklenmesiyle nükleotit oluşur.Organik baz ile şeker arasında glikozit bağı, şeker ile fosfat arasında ester bağı bulunur.
Nükleotitler birbirine fosfodiester bağı ile bağlanır.

En yaygın nükleotitler nükleik asitlerin yapı taşlarıdır. Ayrıca koenzim A, flavin adenin dinükleotit, flavin mononükleotit, adenozin trifosfat ve nikotinamid adenin dinükleotid fosfat gibi koenzimler de nükleotittir. Koenzimlerin hücre metabolizması ve sinyal iletiminde önemli rolleri vardır.


Nükleotitlerin baz kısmı olan nükleobazlar; pürinler ve pirimidinler olarak ikiye ayrılır.
Adeninve guanin birer pürindir.
Sitozin, timin ve urasil ise birer pirimidindir.
Nükleotitlerin pentoz kısmı riboz veya deoksiriboz'dur. Şeker kısmı deoksiriboz ise nükleotidin adının başına 'deoksi' eklenir.
DNA MOLEKÜLÜNÜN YAPISI
DNA; tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. DNA'nın başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır. Protein ve RNA gibi hücrenin diğer bileşenlerinin inşası için gerekli olan bilgileri içermesinden dolayı DNA bir kalıp, şablon veya reçeteye benzetilir. Bu genetik bilgileri içeren DNA parçaları gen olarak adlandırılır, ama başka DNA dizilerinin yapısal işlevleri vardır, diğerleri ise bu genetik bilginin kullanılmasının düzenlenmesine yararlar.
DNA polimeraz enzimi ile sentezlenir.
Kimyasal olarak DNA, nükleotit olarak adlandırılan basit birimlerden oluşan iki uzun polimerden oluşur. Bu polimerlerin omurgaları, ester bağları (fosfodiester) ile birbirine bağlanmış şeker ve fosfat gruplarından oluşur. Bu iki iplik birbirlerine ters yönde giderler. Her bir şeker grubuna baz olarak adlandırılan dört tip molekülden biri bağlıdır. DNA'nın omurgası boyunca bu bazların oluşturduğu dizi, genetik bilgiyi kodlar. Protein sentezi sırasında bu bilgi, genetik kod aracılığıyla okununca proteinlerin amino asit dizisini belirler. Bu süreç sırasında DNA'daki bilgi, DNA'ya benzer yapıya sahip başka bir nükleik asit olan RNA'ya kopyalanır, bu işleme transkripsiyon denir.


Hücrelerde DNA, kromozom olarak adlandırılan yapıların içinde yer alır. Hücre bölünmesinden evvel kromozomlar ikilenir, bu sırada DNA eşlenmesi gerçekleşir.
Ökaryotlarda (yani hayva, bitki, mantar ve protistalar) DNA'larını hücre çekirdeği içinde bulundururlar.       
Prokaryotlarda (yani bakteri ve arkelerde) DNA, hücre sitoplazmasında yer alır.
Kromozomlarda bulunan kromatin proteinleri (histonlar gibi) DNA'yı sıkıştırıp organize ederler. Bu sıkışık yapılar DNA ile diğer proteinler arasındaki etkileşimleri düzenleyerek DNA'nın hangi kısımlarının okunacağını kontrol ederler.


DNA, nükleotit olarak adlandırılan birimlerden oluşan bir polimerdir.
Canlılarda DNA genelde tek bir molekül değil, birbirine sıkıca sarılı bir çift molekülden oluşur. Bu iki uzun iplik sarmaşık gibi birbirine sarılarak bir çift sarmal oluşturur. Nükleotit birimler bir şeker, bir fosfat ve bir bazdan oluşurlar. Şeker ve fosfat DNA molekülünün omurgasını oluşturur, baz ise diğer sarmaldaki DNA ipliği ile etkileşir.
Birden çok nükleotidin birbirine bağlı haline polinükleotit denir.

                  

Organik bazlardan timin ile adanin arasında iki zayıf hidrojen bağı bulunur. 
Sitozin ile guanin arasında üç zayıf hidrojen bağı bulunur.

İki DNA ipliğinin bazlar aracılığı ile birbirine bağlanmasında daima adenin ile timin bazları arasında (A-T / T-A) ve guanin ile sitozin bazları arasında (G-C / C-G) eşleşme olmaktadır.RNA MOLEKÜLÜNÜN YAPISI
Ribonükleik asit veya RNA bir nükleik asittir, nükleotitlerden oluşan bir polimerdir. Her nükleotit bir azotlu baz, bir riboz şeker ve bir fosfattan oluşur.


RNA pekçok önemli biyolojik rol oynar, bunların arasında DNA'da taşınan genetik bilginin proteine çevirisi (translasyon) ile ilişkili çeşitli süreçlerde de yer alır. Ayrıca çeşitli RNA tipleri genlerin ne derece aktif olduğunu düzenlemeye yarar.

RNA Çeşitleri
A) Mesajcı RNA (mRNA), DNA'daki bilgiyi protein sentez yeri olan ribozomlara taşır.
Sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenir ve protein sentez yeri olan ribozomlara, protein kodlayıcı bilgiyi taşır. RNA polimeraz adlı enzim ile DNA dizisindeki genlerin şifresi mRNA şeklinde oluşturulur. DNA nın her bazına RNA zincirindeki tamamlayıcı baz karşılık gelir, böylece her Adenin’e bir Urasil, her Guanin e bir sitozin nükleotidleri ve bunun tam tersi kombinasyonda dizilimler oluşturulur.

Dosya:MRNA-interaction tr.png
B) Ribozomal RNA (rRNA), ribozomun en önemli kısımlarını oluşturur. Ribozomlar, sitoplazma içine dağılmış küresel yapılardır. Proteinler ve ribozomal RNA denen özel bir RNA çeşidinden oluşurlar. Türe göre ribozomun %40 ila %60ını bu moleküller meydana getirir.
C) Taşıyıcı RNA (tRNA) ise protein sentezinde kullanılmak üzere kullanılacak aminoasitlerin taşınmasında gereklidir.
DNA İLE RNA ARASINDAKİ FARKLAR

DNA
Bulunduğu yer Çekirdek, mitokondri, kloroplast, prokaryotların sitoplazmalarında
Zincir şekli Çift zincir
Yapısındaki bazlar A, T, G, C
Yapısındaki şeker Deoksiriboz
Sentezlenmesi DNA polimeraz enzimleri sayesin de kendi kendini eşleyerek
Hücredeki sentez yeri Prokaryotlarda sitoplazmada, ökaryotlarda, çekirdek ve bazı organellerde
Görevi Genetik bilginin depolanması, ne siller arasında aktarılması ve hüc redeki metabolik faaliyetlerin yö netimi
Nükleotitlere ayrılması DNA-az enzimleri ile
Çeşidi 1 çeşit

RNA
Bulunduğu yer Sitoplazma, çekirdek ve hücre organellerinde
Zincir şekli Tek zincir
Yapısındaki bazlar A, U, G, C
Yapısındaki şeker Riboz
Sentezlenmesi RNA polimeraz enzimleri sayesinde DNA tarafından
Hücredeki sentez yeri Prokaryotlarda sitoplazmada, ökaryotlarda çekirdekte
Görevi Protein sentezi, genetik bilginin taşınması
Nükleotitlere ayrılması RNA-az enzimleri ile
Çeşidi 3 çeşit: m-RNA, t-RNA, r-RNA
NÜKLEİK ASİTLERLE İLGİLİ SORULAR
1.    Aşağıdakilerden hangisi hücrede bulunan RNA molekülleriyle ilgili doğru bir ifade değildir?
A)   DNA üzerinden sentezlenir
B)   Tek zincirlidir
C)   Bir gen tarafından kopyalanır
D)   Azotlu bazlarının birbirine oranı her zaman birdir.
E)  Protein sentezinde iş görür
2.    Nükleik asitlerin yapısına,
I.   Protein
II.   Karbonhidrat
III.   Yağ
moleküllerinden hangilerine ait bazı monomerier katılabilir?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) l ve II       D) l ve III       E) II ve III
3.    Hücre zar yapısına,
I.   DNA
II.   Protein
III.   RNA
IV.   Karbonhidrat
moleküllerinden hangileri katılamaz?
A) l ve II   B) l ve III   C) l ve IV       D) II ve III   E) III ve IV
4.    Adenozin molekülünün yapısında,
I.   Baz
II.   Şeker
III.   Fosfat
moleküllerinden hangileri bulunur?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) Yalnız       D) l ve II      E) l, II ve III
5.    DNA moleküllerindeki nükleotitlerin tam hidrolizi ile oluşan
I.   Azotlu organik baz
II.   Pentoz
III.   Fosforik asit
moleküllerinden hangilerinin tamamı ATP molekülünün yapısına katılabilir?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) Yalnız III           D) l ve II   E) II ve III

6.    I.     Ribozomlarda okunma
      II.   Amino asit bağlama
     III.   Proteinlerle kompleks oluşturma
Yukarıdaki özelliklere sahip RNA çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
               l            II             III
A)    mRNA     rRNA       tRNA
B)    rRNA       tRNA       mRNA
C)    mRNA     tRNA       rRNA
D)    tRNA       mRNA      rRNA
E)    tRNA        rRNA       mRNA
7.    ATP hidrolizinin gerçekleştiği bir hücrede,
I.   Adenin bazı
II.   Deoksiriboz
III.   Rİboz
IV.   Fosforik asit
moleküllerinden hangilerinin miktarı artar?
A) l ve II   B) II ve III      C) III ve IV          D) l, III ve IV     E) l, II, III ve IV

8
I. Glikozit bağı bulundurma
II.    Çift sarmal yapıya sahip olma
III.   Genetik bilgiyi bulundurma
V.   Purin ve pirimidin bazları bulundurma
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sadece DNA ya aittir?
A) l ve II   B) II ve III      C) III ve IV        D) l, H ve IV      E) l, II, III ve IV

9.
Farklı türlere ait iki canlının vücut hücrelerindeki DNA'lar ile ilgili;
1. Taşıdıkları gen sayısı aynıdır
2. Nükleotid dizilimleri farklıdır
3. Oranları birbirlerine yakındır
A+T : G+C
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız l        B) Yalnız II       C) Yalnız II         D) l ve II   E) l, II ve III

10. Bir nükleotidin birimleri arasında bulunan l ve II numaralı bağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)   Glikozit   Hidrojen
B)   Glikozit   Ester
C)   Hidrojen   Ester
D)   Ester   Glikozit
E)   Ester   Hidrojen

11.  Bir hücrede görev yapan mRNA,
I.   Riboz şekerine sahip olma
II.   Tekrar tekrar kullanılabilme
III.   Timin nükleotidi bulundurma
IV.   Ribozomla kompleks oluşturma
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
A) l ve II   B) II ve III   C) III ve IV          D) l, II ve IV      E) l, II, III ve IV

12. Bir mRNA nm yapısına,
I.   Guanin bazı
II.   Fosforik asit
III.   Urasil bazı
IV.   Riboz şekeri
moleküllerinden hangileri en fazla sayıda katılır?
A) l ve II   B) II ve III   C) II ve IV          D) II, III ve IV    E) l, II, III ve IV

13.       l.      Ester
II.   Hidrojen
III.   Giikozid
Yukarıdaki bağ çeşitlerinden hangilerinin sürekli varlığı ve birimler arasındaki sayısı nükleik asit çeşidinin belirlenmesinde her zaman kullanılabilir?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) Yalnız III         D) l ve II   E) II ve III

14. Aşağıda verilen olaylardan hangisi her zaman DNA sentezine yönelik olarak gerçekleştirilir?
A)   Pürin ve pirimidinler arasındaki hidrojen bağlarının yıkılması
B)   Ribonükleositin fosforik asitle bağlanması
C)   DNA polimerazın sentezi
D)   Deoksiriboz nükleotidlerin analizi
E)  Tamamlayıcı zincir ile kalıp zincir arasında hidrojen bağlarının kurulması

15.Nükleotid dizilimi yukarıdaki gibi değişikliğe uğrayan DNA molekülü ile ilgili olarak verilen,
I.   Tek hücrelilerde kalıtsal değişikliğe neden olur.
II.   Çok hücrelilerde her zaman kalıtsal değişikliğe neden olur.
III.   DNA’daki tüm hatalar, DNA polimeraz tarafından düzeltilebilir.
gibi açıklamalardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) l ve II   E) II ve III


16. DNA molekülünün sentezine yönelik olarak aşağıdaki molekül çiftleri arasında kurulan kimyasal bağların hangisi oluşurken su molekülü açığa çıkmaz?
A)   Fosfat - Deoksiriboz
B)   Deoksiriboz - Adenin
C)   Fosfat - Fosfat
D)   Pürin - Primidin
E)  Timin - Deoksiriboz

17.  Fosforik asit,
I.   Deoksiriboz
II.   Fosfat
III.   Riboz
IV.   Adenin
moleküllerinden hangileri ile ester bağı oluşturabilir?
A) l ve II   B) l ve III   C) II ve IV           D) III ve IV         E) l, II, III ve IV

18.   GGSTGATTTTATTA
Zincirlerinden birinin baz dizilimi yukarıdaki gibi olan bir DNA molekülü parçasının toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?
A) 32   B) 24   C) 20              D) 15          E) 12

19. Bir DNA molekülünün bulundurduğu purin sayısı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisinin sayısı bilinemez?
A) Pirimidin   B) Pentoz
C) Nukleotit   D) Gen
E) Fosfat

20.  Nükleik asitlerin yapısında en çok kaç çeşit purin bazı bulunur?
A) 2   B) 3   C) 4                    D) 5   E) 8
21.  DNA'nın yarı korunumlu eşlenebilmesi (replikasyonu) ile hücreye ait kalıtsal karakterler;
I.   Değişerek aktarılır
II.   Korunur
III.   Seçilerek aktarılır
gibi yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) Yalnız III          D) l ve II   E) II ve III
22. Yapısında 70 ikili, 70 üçlü hidrojen bağı bulunduran bir DNA molekülünde guaninli nukleotitlerin/adeninli nükleotitlere oranı kaçtır?
A) 5   B) 4   C) 3               D) 2         E) 1

TEST - 2
1. Bir hücrede bulunan DNA ve RNA molekülleriyle ilgili olarak verilen,
I. Kod sayısı sabittir
II.  Antikodon sayısı sabittir
II  Pürin çeşitleri aynıdır.
V.   Pürinlerle primidinlerin sayısı aynıdır gibi
 ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız l         B) Yalnız III       C) l ve III D) II ve IV         E) II, III ve IV

2. Aynı türe ait çok hücreli iki canlının kalıtsal maddeleriyle ilgili olarak verilen aşağıdaki özelliklerden hangisi her zaman ortaktır?
A)   DNA’larının sentezi sırasında dört çeşit nükleotid tüketilir
B)   DNA’larında aynı sayıda nükleotid kullanılır.
C)   Nükleotidlerin dizilişleri tamamen aynıdır
D)   Birim zamanda aynı sayıda tRNA sentez emri verir.
E)   Birim zamanda aynı sayıda protein için sentez emri verir.

3. DNA molekülünün yapısını oluşturan,
I.     Azotlu organik baz
II.     Pentoz
III.    Fosforik asit           moleküllerinden hangilerinin sayı ve dizilimi türe özgü karakterlerin ortaya çıkmasını sağlar?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) l ve II             D) l ve III   E) II ve III

4. Nükleik asit sentezi yapan bir hücrede, aşağıda verilen bileşiklerden hangisi bir organik birleşiğin dönüşümüyle oluşturulamaz?
A) Riboz        B) Deoksiriboz           C) Adenin         D) Guanin         E) Fosforik asit

5. Adeninli nükleotidlerinin sayısı bilinen bir DNA molekülünün,
I.   Timin nükleotidlerin sayısı
II.   Pürinli bazların primidinli bazlara oranı
III.   Nükleotid sayısı
IV.   Adenin ve timinli nükleotidlerin birbirine oranı
gibi sayısal değerlerinden hangileri tespit edilebilir?
A) l ve II      B) l ve III          C) II ve III             D) l, II ve IV      E) l, III ve IV
6. Bir bireye ait kalıtsal bilgilerin gözlemlenebilme-si için,
I.   DNA
II.   RNA
III.   Protein
moleküllerinden hangilerinin sentezi zorunlu değildir?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) Yalnız III          D) l ve II   E) II ve III
7.  110 nükleotidlik bir DNA molekülü üç kez eşlendiğinde ortamdan eksilecek pentoz sayısı kaçtır?
A) 770   B) 330   C) 220           D) 110   E) 55

8.
l.      Krossingover
II.    Replikasyon
III.    Mutasyon
Üreme hücrelerinde yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleştiğinde DNA’nın niteliğinde bir değişme olmaz?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) Yalnız III             D) II, III   E) III, IV

9.    GGSTGATTTTATTA
Zincirlerinden birinin baz dizilimi yukarıdaki gibi olan bir DNA molekülü parçasından sentezlenen m RNA da bulunacak riboz sayısı kaçtır?
A)14   B) 24   C) 330         D) 44   E) 54

10.  ATP’nin yapısında bulunan;
I.   Adenin
II.   Riboz
III.   Fosfat
moleküllerinden hangileri DNA ve RNA da bulunur?
A) l ve II                B) l ve III                  C) II ve III                 D) Yalnız l         E) Yalnız III

11.   l.     Nükleotidlerden oluşma
II.   Amino asit taşıma
III.   Riboz bulundurma
IV.   DNA'nın bir zincirden sentezlenme
V.   Ribozomda görev yapma
Yukarıda verilen tRNA'ya ait özelliklerden hangileri mRNA'nm da özelliğidir?
A) l ve II          B) II ve III        C) II, III, IV          D) l, III, IV ve V       E) II, III, IV ve V

12. DNA'nın bir zincirinde bulunan aşağıdaki moleküllerden hangisinin sayısı, bu zincirden üretilen tamamlayıcı zincirde de kesinlikle aynı sayıdadır?
A) Adenin         B) Timin     C) Guanin          D) Sitozin       E) Deoksiriboz

13. Yapısında 240 timinli, 140 guaninli nükleotit bulunan bir DNA molekülündeki pürin bazı sayısı kaçtır?
A)120         B)190            C) 380          D) 420           E) 680
14.  Nükleik asitlerle ilgili olarak verilen,
I.   Kalıtım materyali DNA dır.
II.   Hücrelere ait karakterler oğul döllere DNA aracılığı ile aktarılır.
III.   Kalıtsal  bilginin ortaya çıkması   RNA ve protein sentezine bağlıdır.
gibi ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) Yalnız III          D) l ve III   E) l, II ve III

15.   Normal azotlu bir DNA ağır azotlu bir ortamda bir kez eşlendikten sonra meydana gelen her bir DNA normal azotlu ortamda iki kez eşleniyor. Meydana gelen DNA'larda ağır azot taşımayanların oranı kaçtır?
A) %0   B}%15   C}%45           D)%75   E)%100

16.  DNA'nın yapısında bulunan,
I.   Adenin nükleozid
II.   Fosforik asit
III.   Pentoz
gibi moleküllerden hangileri ATPnin de yapısında bulunabilir?
A) Yalnız l         B) Yalnız II         Z Yalnız III          D) l ve II   E) I, II, III

17. Tüm nükleotit çeşitlerinin yapısında, aşağıda verilenlerden hangisi bulunmak zorunda değildir?
A) Glikozid bağı         B) Pentoz şekeri  C) Fosfat grubu         D) Ester bağı E)     Adenin bazı

18.  Bir nükleik asitin çeşidini yapısındaki,
I.   Azotlu organik baz
II.   5C'lu şeker
III.   Fosforik asit
moleküllerinden hangileri kesinlikle belirleyemez?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) Yalnız III   D) l ve III   E) l, II ve III

TEST - 3
1.    Çok hücreli bir bireye ait hücrelerin farklı özelliklere sahip olması bu hücrelerde sentezlenen,
I.   DNA
II.   mRNA
III.   Protein
gibi moleküllerden hangilerinin birbirinden farklı yapıda olmaları ile açıklanabilir?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) II ve III       D) l ve III        E) l, II ve III

2.     RNA,
I.   Mitokondri
II.   Golgi
III.   Ribozom
IV.   Kloroplast
gibi organellerden hangisinin yapısında bulunmaz?
A) Yalnız II        B) l ve II   C) II ve IV        D) III ve IV        E) l, III ve IV

3.
1.  Purin sayısı : Primidin sayısı
II.  Fosfat sayısı : Riboz sayısı
III. Primidin sayısı : Riboz sayısı
IV. Glikozit bağ sayısı : Purin sayısı
Nükleik asitlerle ilgili olarak yukarıda verilen oranlardan hangileri RNA molekülü için 1'e eşittir?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) l ve II        D) II ve III   E) II ve IV
4.
l.     Protein bilgisine sahip olma
II.   Kodon dizilişine sahip olma
III.   Protein sentezinde görev yapma
IV.   Riboz bulundurma
Yukarıdakilerden hangileri tRNA ile mRNA'nın ortak özelliğidir?
A) l ve II     B) l ve III           C) III ve IV             D) l, II ve III       E) l, II, III ve IV

5.    DNA ve RNA'nın yapısına katılan,
I.   Adenin
II.   Riboz
III.   Deoksiriboz
IV.   Sitozin
gibi moleküllerden hangilerinin yapılarında eşit sayıda karbon elementi bulunur?
A) l ve II   B) l ve III   C) l ve IV         D) II ve III       E) III ve IV

6.    DNA molekülünün,
I.   Nükleotit yapılı olma
II.   Hidrolize uğrayabilirle
III.   Çift zincirli olma 
Protein molekülünün,
IV.   Ribozomun yapısına katılabilme
V.   Yüksek ısıda bozulma
gibi özelliklerinden hangileri RNA molekülünün de özelliğidir?
A) I ve IV   B) I ve V   C) III ve IV        D) I, II ve IV      E) I, II, IV ve V

7. DNA molekülünün kopyalanması sırasında aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi en son gerçekleşir?
A) Azotlu organik bazların sentezlenmesi
B) Polinükleotitler arasında hidrojen köprülerinin kurulması
C) Nükleotidlerin sentezlenmesi
D) Deoksiribozlarm fosfat ile esterleşmesi
E) Polinükleotitler arasındaki hidrojen köprülerinin yıkılması
8.    I. Her hücrede kendini eşler.
II. Her hücrede mRNA sentezler.
III. Adenin ve guaninli nükleotidleri her zaman aynı sayıda bulunur.
DNA molekülü ile ilgili olarak verilen yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru değildir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) I ve II           D) I ve III          E) II ve III

9. Mutant DNA nm replikasyonuyla meydana gelen yeni DNA moleküllerinde aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle değişmemiştir?
A)   Nükleotit sayısı
B)   Azotlu organik baz sayısı
C)   Pentoz sayısı
D)   Fosfat sayısı
E)  Kimyasal bağ çeşitleri

10.  Yukarıdaki tabloda bazı canlılardaki farklı hücrelerde bulunan adenin ve timin bazlarının yüzde oranlan gösterilmiştir.
Bu canlılarda adenin bazı sayılarının eşit olmaması hücrelerdeki
I.   Çekirdek DNA sı
II.   RNA
III.   ATP
moleküllerinden hangilerinin yapı veya sayı farklılığına bağlı olarak açıklanabilir?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) l ve II           D) l ve III             E) II ve III
11. 800 tane adeninli nükleotid bulunduran 5000 nükleotidli, bir DNA molekülü ile ilgili olarak verilen,
I.   1700 tane guanin nükleotid bulundurur.
II.   Nükleotidleri arasında 6700 tane hidrojen bağı vardır.
III.   Guaninli nükleotitlerin adeninli nükleotitlere oranı 3/2 dir.
gibi ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I         B) I ve II   C) I ve III         D) II ve III        E) I, II ve III

12.  mRNA ve tRNA molekülleri,
I.   Her hücrede aynı sayıda bulunma
II.   RNA polimeraz ile sentezlenme
III.   Tekrar tekrar kullanılabilme
III.   Çok sayıda kodondan oluşma
gibi özelliklerden hangilerine ortak olarak sahiptir?
A) I ve II   B) II ve III   C) II ve IV        D) I, III ve IV     E) l, II, III ve IV

13.
 I. Radikal        II. Amino        III. Karboksil
Amino asitlerde bulunan yukarıdaki molekül gruplarından hangilerinin yapısı tüm amino asit çeşitlerinde aynıdır?
A) Yalnız II       B) I ve II   C) I ve III        D) II ve III   E) I, II ve III
14.   Yapısındaki toplam zayıf hidrojen bağı sayısı 2800 olan bir DNA molekülünde 200 adenin nükleotid bulunmaktadır.
Bu DNA molekülündeki guanin ve sitozin nükleotidlerin tamamının moleküldeki deoksiriboz şekerlerine oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 : 2           B) 2 : 5         C) 4 : 5          D)  4 : 7         E) 5 : 8

15.   Nükleotidlerin yapısında bulunan,
- Adenin
- Guanin
- Timin
- Fosfat
gibi moleküllerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Deoksiriboz şekeriyle bağ yapabilirler
B)   ikinci moleküle ester bağı ile bağlanabilirler
C)   Hidrojen bağı oluşturabilirler
D)   Fosfat molekülüyle bağ oluşturabilirler
E)  Hem riboz hem de deoksiriboz içeren nükleotidlerde bulunurlar

16.  Nükleoprotein yapıda olan,
I.   Kromozom
II.   Virüs
III.   Ribozom
gibi yapılardan hangileri deney ortamında hidrolize uğratıldığında ortamda her zaman deoksiriboz birikir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III    D) I ve II   E) II ve III

17. DNA molekülünün eşlenmesi sırasında aşağıdaki molekül çiftlerinden hangileri aynı miktarda tüketilmez?
A)   Deoksiriboz - Fosfat
B)   Timin - Adenin
C)   Guanin - Sitozin
D)   Timin - Deoksiriboz
E)   Fosfat - Nükleozit

18.  A bakterisinin DNA'sı çıkarılıp, sadece bir zinciri X, Y, Z ve T bakterilerine ait DNA zincirlerinden biriyle karşılaştırıldığında nükleotid diziliş sıralarındaki benzerlikler aşağıda verildiği gibi saptanmıştır.
A-Z = %70
A-X = %2
A-Y = %20
A-T = %90
Buna göre, bu bakterilerden hangilerinde sentezlenen protein çeşitlerinin en fazla benzerlik gösterdiği söylenebilir?
A) Y ile X   B) Z ile Y   C) Z ile T        D) Z ile X   E) Y ile T
PROTEİN SENTEZİ
TEST-1
1.
I. Ribozom
II.Mitokondri
III. Kloroplast
Yukarıdaki yapılardan hangilerinde peptitleşme reaksiyonları gerçekleşir?
A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III        D) I ve II       E) l, II ve III

2.Canlı hücrelerde protein sentezi yapılırken kaç çeşit RNA görev yapar?
A) 64   B) 20   C) 3          D) 2        E) 1

3. Üreme ana hücresinde,
I. Replikasyon
II.Transkripsiyon
III.Translasyon olayları gerçekleşir.
Bu olaylardan hangileri gerçekleşirken sıcaklığın artması kalıtsal değişmeye neden olabilir?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) l ve II   E) II ve III

4. ACG antikodonunu şifreleyen DNA kodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) GCA   B) ACG   C) TCA       D) TGC      E) GTC

5.   
l. ETS ile ATP üretimi
II.  tRNA ile mRNA arasında hidrojen bağlarının kurulması
III.DNA'dan mRNA sentezlenmesi.
Yukarıdaki olaylardan hangileri mitokondri ve kloroplast organelierinde gerçekleşebilir?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) Yalnız III       D) l ve II   E) l, II ve III

6.    l.     Ribonükteotidlerin birbirine bağlanması
II.   Amİno asitlerin kullanılması
III.   Zayıf hidrojen bağlarının kurulması
IV.   Polinükleotid zincirinin oluşması
Yukarıda verilen olaylardan hangileri transkripsiyonda RNA polimeraz tarafından gerçekleştirilir?
A) Yalnız l         B) l ve IV   C) II ve III          D) l, III ve IV     E) l, II, IH ve IV

7. Tek hücreli canlılarda protein bilgisi taşıyan genler aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin sentezinde görev yapmaz?
A)   Giikoprotein        B.   Lipoprotein          C) Enzim        D) Horrmon       E)Reseptör

8.   Mitokondri ve hücrede,
I.    Amino asitlerin tRNA ile birleşmesi
II.   mRNA sentezi
III.   Enzim substrat kompleksinin oluşması
IV.   Glikozlardan ATP sentezi olayları gerçekleşir.
Bu olaylardan hangileri sadece protein sentezine yönelik olarak gerçekleştirilir?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) l ve II D) lII ve IV        E) l, II ve IV

9.   Amino asitlere ait,
I.   Karboksil
II.   Amino
III.   Radikal
gibi molekül gruplarından hangileri protein moleküllerinin çeşitliliğinde etkilidir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) Yalnız III                   D) I ve II   E) l ve III

10. 
I.     Ökaryotiklerde yalnız çekirdekte bulunur
II.   Prokayotiklerde sitoplazmada bulunur
III.   Bazı organellerde mRNA sentezlenmesini sağlar
IV.   Nükleotid sıralamasmdaki değişim her zaman kalıtsaldır
DNA molekülüyle ilgili olarak verilen yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) II ve III D) l, II ve III       E) l, II ve IV

11.  Bir polipeptit zincirindeki amino asitlerin sayı ve dizilimi,
I.   DNA'daki ilgili gen
II.   mRNA
III.   tRNA
IV.   rRNA
moleküllerinden hangilerinin yapısındaki nükleotitlerin sayı ve dizilimi ile belirlenir?
A) l ve II   B) l ve III   C) l ve IV            D) II ve IV         E) II, III ve IV

12.
I.     Amino asit
II.   Nükleotit
III.   ATP
IV.   Glikoz
Translasyon gerçekleşirken yukarıdaki moleküllerden hangileri monomer olarak tüketilir?
A) Yalnız l         B) l ve III   C) II ve IV               D) III ve IV         E) II, III ve IV


13.   DNA moieküllerindeki üçlü nükleotrt dizileriyle ilgili olarak verilen;
I.   Evrenseldirler
II.   Dizilişleri farklı canlılarda farklıdır
III.   Her biri aynı çeşit amino asitten sorumludur
gibi ifadelerden hangileri doğru değildir?
A) Yalnız l         B) l ve II   C) l ve III             D) II ve III   E) l, II ve III

14.  AUG kodonunun;
I.   Sentezlendiği kod
II.   Uygunluk gösterdiği antikodun
nükleotit dizilimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)   AUG   UAS
B)   UAS   UAS
C)   TAS   TAS
D)   ATS    UAG
E)  TAS   UAS

15.  Hücrelerde    ribozom    organelinin    sentezi sırasında,
I.   tRNA
II.   mRNA
III.   rRNA
IV.   Protein
moleküllerinden hangilerinin miktarında azalma olabilir?
A) l ve II   B) l ve III   C) III ve IV           D) l, II ve IV      E) l, II, III ve IV

16. Bir hücrede,
I. Replikasyon
II. Translasyon
III. Transkripsiyon
olaylarından hangileri yalnız bir defa hangileri sürekli gerçekleşir?
         Bir defa             Sürekli
A)          I                  II ve III
B)         II                   I ve III
C)        III                   I ve II
D)      I ve III                      II
E)      II ve III                       I

17. Yukarıda bir tRNA molekülü şematize edilmiştir. Bu tRNA molekülünün l, II ve III nolu bölgeleriyle ilgili olarak verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A)    I. bölgeye amino asit bağlanır.
B)    II. bölgeye mRNA molekülü bağlanır.
C)    III. bölge antikodon bölgesidir.
D)    I. bölge belirli bir amino asite özgüdür.
E)    III. bölge belirli bir kodona uygunluk gösterir

18. Bir insana ait vücut ve üreme hücrelerinde
I.      DNA
II.     RNA
III.    Protein
gibi moleküllerden hangilerinin miktarı farklılık gösterebilir?
A) Yalnız l         B) l ve II   C) l ve III               D) II ve III   E) l, II ve III

19.   Protein molekülünün sentezinde aşağıdaki etkileşimlerden hangisi en son gerçekleşir?
A)    Kod - Antikodon
B)    Kodon - Antikodon
C)    Kod - Kodon
D)    Amino asit - amino asit
E)    Amino asit -1 RNA

20. Nükleotit dizilişi yukarıda verilen mRNA molekülünün ribozomda okunması sırasında kaç hidrojen bağı kurulur?
A) 20        B) 40              C) 10           D) 18               E) 23
TEST-2
1.    Protein sentezinde,
I.   mRNA molekülünün sentezlenmesi
II.   Amino asitler arasında peptit bağı kurulması
III.   tRNA ların ribozomdan ayrılması
IV.   mRNA'nın ribozomda okunması
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)    I - M - III - IV
B)    II-IV-III-I
C)    I-IV-II-III
D)    III - II -I - IV
E) IV-III-I-II

2.    Bir hücrede amino asit tRNA kompleksinin kurulabilmesi için;
I.   mRNA
II.   ATP
III.   Enzim
IV.   Ribozom
yapılarından hangileri görev yapmalıdır?
A) I ve II   B) I ve III   C) I, III ve IV       D) II, III ve IV    E) I, II, III ve IV

3.    Kloroplast içerisinde;
I.    O2 üretimi
II.   CO2 tüketim i
III.   Amino asit tüketimi
IV.   mRNA sentezi
olaylarından hangileri hem ışıklı hem karanlık ortamda gerçekleştirilebilir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) I ve II          D) II ve III   E) III ve IV

4.
I.   tRNA    -> AUG
II.   tRNA   ->  SGU
III.   tRNA   ->  UGS
IV.   tRNA   -> UAS
Yukarıda bir mRNA molekülü ve bu molekülün kalıplık yaptığı polipeptit zincirine amino asit taşıyan dört tRNA'nın nükleotit dizilimleri verilmiştir. Bu tRNA'ların ribozoma amino asit taşıma sırası aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?
A)    I - II - III – IV            B) II-III-IV-l           C)  IV-III-II-l
                D) IV-l-III-II                    E) I-IV-III-II
5.   
I.     Ribozom
II.   Mitokondri
III.   Kloroplast
Yukarıdaki yapılardan hangilerine işaretlenmiş karbondioksit verildiğinde işaretlenmiş karbona sahip protein üretebilir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II           C) Yalnız III             D) I ve III          E) I, II ve III

6.   
I.     Ribozom
II.   Mitokondri
III.   Kloroplast
IV.   Çekirdek
Yukarıdaki yapılardan hangilerinde rRNA bulunur?
A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III         D) I, II ve IV      E) I, II, III ve IV

7.
I.     Aynı sayıda kodona sahip olma
II.     Farklı sayıda nükleozid bulundurma
III.   Eşit sayıda riboz şekeri bulundurma
IV. Aynı nükleotid dizilimine sahip olma
Yukarıdakilerden hangileri aynı sayıda amino asitten oluşmuş farklı İki protein molekülünün sentezinden sorumlu m RNA'lann ortak özelliğidir?
A) Yalnız II        B) I ve II   C) I ve III         D) I, II ve III       E) II, III ve IV

8. Yukarıda özetlenen santral doğma olayının hangi basamakları prokaryot ve ökaryot hücrelerin farklı kısımlarında gerçekleşir?
A) Yalnız l        B) Yalnız II        C) Yalnız III        D) l ve II   E) l, II ve III

9. Amino asit sayısı bilinen peptit yapıdaki bir hormonun sentezlenmesi için amino asit bilgisi veren mRNA'da en çok kaç çeşit kodon bulunur?
A) 64   B) 62   C) 60           D) 20   E) 3

10. Hücrede bilgi akışı;
-   Replikasyon
-   Transkripsiyon
-   Translasyon
olayları ile sağlanır.
Bu olayların gerçekleşmesi sırasında tüketilen ortak molekül aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deoksiriboz   B) ATP     C) Riboz       D) Fosforik asit   E) Urasil
11. 
l.    Peptit bağının kurulması
II.  t RNA ile m RNA arasında hidrojen bağlarının kurulması
III. DNA üzerinden m RNA sentezlenmesi
Protein sentezi ile ilgili yukarıdaki olaylardan hangileri ribozomda gerçekleşir?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) Yalnız III       D) l ve II   E) l, II ve III
12. 
I.      Protein sentezinde görev alma
II.   Riboz şekerine sahip olma
III.   Zayıf Hidrojen bağı bulundurma
IV.   Üzerinde birden fazla çeşit şifre bulundurma
Tüm RNA çeşitlerinin ortak özelliği yukarıdakilerden hangileridir?
A) Yalnız II        B) l ve II   C) II ve III          D) II ve IV         E) l, II ve IV

13.  Bir hücrede bulunan protein moleküllerinin çeşitliliği, yapılarında bulunan;
I.   Amino asit sayısı
II.   Amino asit çeşidi
III. Amino asit dizilimi
özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III     D) I ve III   E) I, II ve III

14.   mRNA'da bulunan kodonlar sentezlenecek proteinde,
I.   Kullanılacak amino asit sayısını
II.   Kullanılacak amino asit çeşidini
III.   Kurulacak peptit bağı sayısını belirler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III      D) I ve III   E) I, II ve III

15.  Gen bilgisi taşıyan m RNA, da,
I.   Başlama (AUG)
II.   Bitirme (UAG)
III.   Bitirme (UAA)
kotanlarından hangileri sentezlenecek proteindeki amino asit dizilişini belirlemez?
A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III       D) I ve II   E) I, II ve III
16.   Prokaryot hücrelerde;
I.   Glikoz sentezi
II.   Protein sentezi
III.   O2 sentezi
Ökaryot hücrelerde;
IV.   Enzim sentezi
V.   Aerob solunum      olaylarından hangileri aynı organelde gerçekleşir?
         Prokarvot hücre      Ökaryot hücre
A)              I                          IV
B)              I                           V
C)             II                         IV
D)            III                         IV
E)            III                          V

17. 
 l.     Replikasyon
III.   Transkripsiyon
III.    Translasyon
Yukarıda verilen olayların hangilerinde nükleotit, hangilerinde amino asit molekülü tüketilir?
     Amino asit tüketenler     Nükleotit tüketenler
A)   l ve II                               M ve III
B)   l ve III                              II ve III
C)   l                                       l ve III
D)   II                                     l ve II
E)   III                                    l ve II
18. Aynı türe ait canlılar senteztenen aynı çeşit proteinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi her zaman söylenemez?
A)   Aynı çeşit gen kontrolünde sentezlenirler
B)   Sentezinde görev alan mRNA'lardaki nükleotid sırası aynıdır
C)   Aynı sayıda amino asit içerirler
D)   Aynı sayıda üretilirler
E)  Sentezlerinde görevli olan  moleküllerin nükleotid sayıları aynıdır.
19. Translasyon reaksiyonlarında kullanılan mRNA molekülü aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlayamaz?
A)   Ribozomun üst biriminde peptit bağlarının kurulmasını
B)   Sentezlenecek proteine uygun radikal gruba sahip amino asitlerin ribozoma girmesini
C)   Ribozoma giriş çıkış yapan tRNA sayısının belirlenmesini
D)   m RNA ile kompleks oluşturacak ribozom sayısının belirlenmesini
E)   Dehidrasyon sonucu oluşan su miktarının belirlenmesini
20. Çok ve tek hücreli canlıların DNA molekülü ve protein sentezleriyle ilgili olarak verilen aşağıdaki olaylardan hangisi ortak değildir?
A)   DNA replikasyonundan önce DNA polimeraz sentezlemeleri
B)   Sentezlenecek proteinlerdeki amino asit sıra ve sayısının belirlenmesi
C)   DNA'daki bütün genlerin aktif olarak protein sentezini kontrol etmesi ve kalıtsal bilgileri yeni canlılara aktarması
D)   tRNA ve mRNA sentezinin gerçekleştirmesi
E)   Ribozom sentezinin DNA tarafından kontrol edilmesi
TEST-3
1. Bir polipeptit zincirindeki peptit bağ sayısı biliniyorsa bu polipeptitin sentezi için bilgi veren mRNA molekülünün;
I. Toplam nükleotit
II. Fosfodiester bağı 
III. Pürin
IV.  Kodon
sayısı kesinlikle saptanamaz.
Yargılardan hangileri doğrudur?
A Yalnız l         B) Yalnız III       C) l ve II          D) l, II ve IV      E) l, II, III ve IV

2.
I. Ribozom
II. Mitokondri 
III. Kloroplast
Yukarıdaki yapılardan  hangilerinde santral doğmanın üç aşamasıda gerçekleşir?
A) Yalnız l        B) Yalnız II       C) Yalnız III       D) l ve III   E) II ve III

3. Ribozomda bir polipeptit üretilirken aşağıdakilerden hangisi görev yapmaz?
A) Enzim   B) Amino asit    C) tRNA    D) mRNA   E) DNA

4.
I.  Peptit bağı kurulması
II.   tRNA ile mRNA arasında zayıf hidrojen bağlarının kurulması
III.   DNA üzerinden mRNA sentezi
yukarıdaki olaylardan hangileri bakteri ribozomunda gerçekleşir?
A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) Yalnız III       D) l ve II   E) l, II ve III
5.     Bir protein molekülündeki amino asit sıralarının belirlenmesinde DNA'ya ait,
I.   Purin nükleotidlerinin sayısının
II.   Nükleotit sırasının
III.   Baz dizilişinin
IV.   Hidrojen bağ sayısının bilinmesi gerekir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
 A) Yalnız l         B) Yalnız II        C) l ve II         D) II ve III   E) III ve IV
6.    Protein sentezi sırasında hücrede,
I.   Amino asit miktarı azalır
II.   Su miktarı artar
III.   Enzim miktarı azalır
IV.   Peptit bağı sayısı azalır
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız l         B) l ve II   C) II ve III          D) II ve IV         E) I, II ve IV
7.    Protein sentezinde;
I.   RNA'ların ribozoma gelmesi
II.   Polipeptidin ribozomdan ayrılması
III.   RNA'nın ribozoma tutunması
IV.   Peptitleşme
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdaki l erden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) l - III-II-IV   B) II-IV-l-III       C) III-l-IV-II   D) III-IV-l-II      E)IV-II-l-III

8.    Yapısında 300 T, 300 A ,150 G, 150 C nükleotid bulunduran bir DNA zincirinden, sentezlenen mRNA molekülündeki kodon ve urasil nükleotid sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
     Kodon sayısı      Urasil nükleotid sayısı
A)    100                        300
B)    200                        150
C)    300                        300
D)    400                        150
E)    600                        600

9. Amino asit çeşitlerinin tümünü yapısında bulunduran bir protein molekülünün sentezinde en az kaç çeşit tRNA görev alır?
A) 18   B) 20   C) 61        D) 64   E) 68
10. Aynı çeşit protein molekülünden çok sayıda sentezlemek için,
I.   tRNA
II.   mRNA
III.   Enzim
moleküllerinden hangileri tekrar tekrar kullanılmalıdır?
A) Yalnız l        B) Yalnız II     C) Yalnız III          D) l ve III   E) l, II ve III

11.
 -Replikasyon
-   Transkripsiyon
-   Translasyon
Yukarıdaki olayların tümü;
I.    Kloroplast
II.   Golgi cismi
III.   Mitokondri
IV.   Ribozom
organellerinden hangilerinin organizasyonunda gerçekleşir?
A) Yalnız IV      B) l ve II       C) l ve III          D) II ve IV         E) l, III ve IV
12. Ökaryot canlı hücrelerde protein sentezi sırasında,
I.   t RNA'larm ribozoma girmesi
II.   Bilginin sitoplazmaya aktarılması
III.   RNA polimerazm aktifleşmesi
IV.   m RNA'nın sentezlenmesi
V.   Ribozomun mRNA ile aktifleşmesi
VI. Polipeptit zincirin ribozomdan ayrılması
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)   III - IV - II - V -1 - VI
B)   II - IV-l - III-V-VI
C)   IV-III-l-V-VI-II
D)   IV-II-V-l-VI-III
E)   V-II-IV-l-III-VI

13. Protein molekülünün sentezlenmesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleştirilir?
A)   mRNA'nın sentezi
B)   tRNA sentezi
C)   Amino asitlerin tRNA ile ester bağı yapması
D)   mRNA'nın ribozomla birleşmesi
E)   Kodon ve anti kodonlar arasında hidrojen bağlarının kurulması

14. Bir protein moleküiündeki amino asitlerin sadece çeşidi ve sırası değiştiğine göre proteinin sentezinde görev alan mutant gen ile ilgili olarak
I.   Pürin ve pirimidin bazlarının sayısı azalmıştır.
II.   Glikozid bağ sayısı değişmemiştir.
III.   Nükleotid sırası değişmiştir.
IV.  Fosfat ve deoksiriboz sayısı değişmemiştir.
gibi yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız l         B) Yalnız III       C) II ve III        D) III ve IV        E) II, III, IV

15. 2000 nükleotitii bir DNA molekülünde 400 tane guanin nükleotit bulunmaktadır. Bu DNA molekülüyle ilgili olarak verilen aşağıdaki sayısal değerlerden hangisi doğru değildir?
A) Timinli nükleotîtlerin sayısı 600'dür
B) Pürin bazları 1000 tanedir. 
C) Nükleotitler arasında 2400 tane zayıf hidrojen bağı kurulmuştur
D)  2000 adet deoksiriboz içerir
E)   Glikozit bağı sayısı hidrojen bağı sayısına eşittir.

16.    Aynı çeşit proteinle beslenen iki canlının farklı protein yapılarına sahip olmaları
I. Sahip oldukları gen
II Yapılarına aldıkları amino asit
III.   Salgıladıkları sindirim enzimleri
gibi moleküllerden hangilerinin çeşitliliğine bağlı olarak gerçekleşir?
A)Yalnız l       B)Yalnız I      C)l ve II        D) l ve III   E) II ve III

17. Protein sentezi yapan bir hücre aşağıda verilen olaylardan hangisini zorunlu olarak gerçekleştirir?
A)   Oksijenli solunum
B)   Fotosentez
C)   Kemosentez
D)   Amino asit sentezi
E)   Ribozom sentezi

18. Aşağıda verilen olaylardan hangisi DNA polimeraz tarafından gerçekleştirilemez?
A)   DNA eşlenmesinde görev almak
B)   DNA'daki fosfodiester bağlarını oluşturmak
C)   Kalıp zincir karşısına uygun pürin ve pirimidin bazlarını içeren nükleotidleri yerleştirmek
D)   Yanlış  sentezlenen  tamamlayıcı  zinciri onarmak
E)   DNA ile ilgili nükleotidleri sentezlemek

19. Bir DNA molekülündeki pürin bazı sayısının bilinmesi aşağıdakilerden hangisinin hesaplanması için yeterli değildir?
A)   Pirimidin sayısının
B)   Deoksiriboz sayısının
C)   Sentezlenecek mRNA sayısının
D)   Kod sayısının
E)   Nükleotid sayısının

20. Yapısında 400 Adenin, 200 Guanin bulunan bir DNA molekül parçası X ışınlarına tutuluyor. x ışınlarına tutulan DNA molekülünün yapısında 410 timin 190 sitozin molekülü saptanıyor. Değişime uğramış bu DNA molekülünden sen-tezlenecek proteinin yapısında bulunan aminoasitlerin,
I.   Sıra
II.   Sayı
III.   Çeşit
özelliklerinden hangileri kesin olarak değişmiştir?
A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) I ve II            D) I ve III   E) II ve III

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder