18 Mart 2017 Cumartesi

Birleşim Noktası

Carlos Castenada'dan

Don Juan'ın  yorumuna göre, eski çağ  bü­yücüleri evrenin  özünü ilk görenler ve bunu  en  iyi  biçimde ta­nımlayanlardı.  Onlar, evrenin  özünün,  düşünülebilecek  her doğrultuda  sonsuzluğa uzanan,  ışık  saçan  telciklere,  insan  zih­ninin  anlaması  mümkün olmayan  yollarla  kendilerinin  bilin­cinde olan  ışıltılı  liflere benzediğini  söylüyorlardı. 

Eski çağ  büyücüleri,  evrenin  özünü görmekten  insanın  er­ke özünü  görmeye geçtiler.  Don Juan, insanları  dev yumurtala­ra benzeyen  parlak  şekiller  olarak  betimlediklerini  ve bunlara ışıltılı yumurtalar dediklerini anlattı.

Don  Juan'ın   izlenimi,  erke  şeklimizin zaman  içinde  değiş­meyi sürdürdüğü yönündeydi.İnsanların  yumurtalardan çok  küreler ve hatta mezar taşlarına benzeyen  şekillere  sahip olduklarını gördüğünü  söyledi.  Fakat  büyücüler  arada bir,  ve bilmedikleri bir nedenle,  erkesi yumurta  gibi şekillenmiş bir  kişi görürlerdi. Don  Juan  günümüzde  şekilleri  oval  olan  bu insanların, eski çağların  insanlarına daha yakın olduklarını  ileri sürüyordu.  Don  Juan, bunu ışıltılı küreleri insanların  yaşamsal uzvu  olarak  adlandırıyordu:  şiddetli  par­laklıkta, tenis topu büyüklüğünde, insanın  sağ kürek kemiğinin yaklaşık  60  cm gerisinde, büyük ışıltılı  kürenin içine  yüzeyi ile aynı düzlemde kalıcı ol arak  yerleşmiş yuvarlak  bir nokta.

Don Juan bu noktayı şöyle betimledi; Işıltılı küre­nin  insan bedeninden  çok daha büyük  olduğunu,  şiddetli parlaklıktaki noktanın  bu  erke  küresinin  parçası olduğunu  ve  bu­nun insanın sırtından  bir kol boyu uzaklıkta, kürek  kemiği  yük­sekliğinde  bir bölgede  bulunduğunu  anlattı.  Eski  çağ  büyücü­lerinin,  işlevini gördükten sonra ona birleşim noktası  adını ver­diklerini söyledi.
 "Eski  çağ  büyücüle­ri,  insanlarda  algının orada, tam o noktada toplandığını gördüler. Tüm  canlıların  böyle  bir  parlaklık  noktası olduğunu  gören  eski çağ büyücüleri,  algının, her ne şekilde oluyorsa,  genel olarak  bu noktada gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorlardı.
Yanıtına  göre,  ilk  olarak,  ışıltılı  kürenin  tümünün içinden geçmekte  olan, evrenin  milyonlarca  ışık  saçan  lifinden sadece çok  az  sayıda  olanının doğrudan  birleşim  noktasından geçtiği­ni  görmüşlerdi.

Ardından, birleşim  noktasından  biraz daha geniş  olan,  faz­ladan bir  küresel parıltının  her  zaman  hu  noktayı çevrelediğini gördüler;  bu  parıltı  doğrudan kendisinin  içinden geçen  liflerin ışıltısını  büyük  ölçüde  arttırıyordu. 
Son  olarak,  iki  şey  gördüler.  Birincisi,  insanların birleşim noktalarının genellikle  konumlandıkları  noktadan kendiliğin­den  ayrılabildikleriydi.  Ve ikincisi,  birleşim  noktası alışılmış konumunda olduğunda,  gözlemlenen deneklerin normal davra­nışları temel alınarak,  algılama ve  ayrımsamanın  da normal gö­rünmesiydi. Fakat  birleşim  noktaları  ve  onları  çevreleyen par­lak küreler  alışılmış  pozisyonlarının  dışına  çıktığında denekle­rin sergiledikleri olağandışı  hareketler,  ayrımsamalarının  o  an­da farklı  olduğuna,  bildik olmayan bir  tarzda  algıladıklarına kanıttı.
Don  Juan,  eski  büyücülerin önermelerine  göre,  in­sanlardaki birleşim noktası, ışıldayan küresini doğrudan kendi­sinin içinden geçen evrenin lifleri  üzerine odaklayarak, otoma­tik  olarak ve önceden tasarlanmaksızın  bu  lifleri  dünyanın
sa­bit  bir algılaması  olarak  birleştiriyordu.

Don Juan,  birleşim  noktasından  geçen  milyonlarca  bilinç­li  erke lifini  gören eski  büyücülerin,  bunların  birleşim  nokta­sından geçerken  onu  çevreleyen ışıltılı küre tarafından toparlanarak bir araya geldiğini varsaydıklarını belirtti.  Işıltının bilinçsiz kı­lınmış ya da ölmek üzere olan kişilerde son derece sönükleşti­ğini ve cesetlerde  tamamen ortadan kalktığını  gördükten sonra,bu ışıltının bilinçlilik olduğundan emin olmuşlardı.

Don Juan, birleşim  noktası  başka bir  konuma  geçti­ğinde, milyonlarca ışıltılı  erke lifinin  yeni  bir  küme oluşturarak o noktada  bir  araya  geldiklerini  söyledi. Yalnız, birleşim nokta­sı komun  değiştirdiğinde  bunun  sonucu  olarak  ortaya çıkan dünya, gündelik  işlerimizin dünyası  olamazdı .
Don Juan, eski büyücülerin birleşim  noktasının  iki tür yer değiştirmesini  ayırt edebildiklerini  açıkladı.  Biri,  ışıltılı küre­nin yüzeyinde  ya da  içindeki  bir konuma yer değiştirmesi  idi ; bu yer değiştirmeye birleşim noktasının  kayması adını veriyor­lardı. Öbürü  ise, ışıltılı kürenin dışındaki bir noktaya yer değiş­tirmesi idi; bu yer değiştirmeyi  de birleşim  noktasının  devinimi olarak adlandırıyorlardı.
Birleşim  noktasının  kaymaları, ışıltılı  kürenin  içindeki yer değiştirmeler olduğundan,  bunun  yol  açtığı  dünyalar  ne denli garip, şaşırtıcı  ya da in anılmaz olurlarsa  olsunlar,  insanın etkinlik alanı içindeki  dünyalardır. 

İnsanın  etkinlik  alanı,  ışıltılı kürenin  tümünden  geçen  erke lifleridir.  Bunun aksine, birleşim noktasının  devinimleri,  ışıltılı kürenin  dışındaki  konumlara yer değiştirmeler olduklarından insan aleminin ötesindeki erke lifleriyle  ilgilidirler. Böyle  lifleri algılamak,  idrakin  ötesinde, içinde  insan  soyunun  izi bulunmayan, anlaşılmaz dünyaların yolunu  açar. 

Eski büyücüler birleşim  noktasını  gördükleri  zaman, enerji alanlarının  birleşim noktasından  geçerken  neden  olduğu çarpmanın,  daha sonra gündelik yaşam dünyasının bilişine çevrilecek olan duyusal veriye dönüştürül­düğünü keşfettiler. Bu büyücüler, birleşim  noktasının  yeni  bir  pozisyondayken,  onun içinden farklı  bir enerji  alanları  demetinin  geçtiğini,  birleşim noktasının o  enerji  alan­larını duyusal  veriye  çevirmeye zorladığını  ve  sonuç  olarak  gerçek  bir  yeni dünya algılamasına yol açtığını  gördüler. Bu şekilde  ortaya çıkan her  bir  yeni dünyanın,  gündelik  yaşam  dünyasından  farklı  bir  tam kapsamlı dünya olduğunu, ama içinde yaşanabilecek ve orada ölünebilecek olması bakı­mından ona son  derece benzediğini ileri sürdüler.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder